KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA ve RIZA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla YILMAR DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.  tarafından hazırlanmıştır.

İş bu Aydınlatma Metni Kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere https://www.yilmartrade.com adresinde yer alan YILMAR DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişilebilmektedir.

a) İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI 

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta numaranız,adli sicil kaydınız,sağlık durumunuzu gösterir raporlar ve sizi tanımlayabilecek biometrik veriler de dahil olmak üzere diğer kimlik verileriniz;

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;

Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama ve fatura bilgileriniz gibi finansal verileriniz;

a) Kimliğinizi teyit etme,

b) Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,

c) Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,

d) Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma,

e) Size sunduğumuz hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlaması

f) Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

g) İlgili mevzuat gereği saklanması gereken verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,

h) Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

b) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Söz konusu Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla YILMAR DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından, YILMAR DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’ye dâhil olan şirketler ile, yurtdışında bulunan ortaklarımıza, hissedarlarımıza, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil ticari faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

c) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLDİĞİ YÖNTEM VE HUKUKİ SEBEBİ

Bu kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla; kanunda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülükleri ve veri sorumlusunun meşru menfaati içi zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak otomatik veya fiziki yöntemlerle işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

d) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ 

Veri sahibi olarak sizlerin, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz hakları aşağıdaki gibidir.

YILMAR DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklar, sizler tarafından http://www.yılmar.com.tr adresinde yer alan YILMAR DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30(otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 e) ŞİKÂYET VE İLETİŞİM

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre YILMAR DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.’nin Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi, Ali Osman Sönmez Caddesi No:25 adresine yazılı olarak, noter ya da posta vasıtasıyla ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile veya elektronik posta üzerinden kvkk@yilmar.com.tr  e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen sebeplerle YILMAR DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından bahsi geçen kapsamda şahsıma ait iş bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin a maddesinde belirtilen kişisel verilerimizin nasıl işleneceği konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak:

Aşağıda imzası bulunan ben ………………………………………………………………………………., herhangi bir etki altında kalmaksızın kişisel verilerimin işlenmesine, (b) bendinde belirtilen yerlere aktarılmasına açık bir şekilde rızamı verdiğimi kabul,beyan ve taahhüt ederim.

Kabul ediyorum.                                                                    Kabul etmiyorum.

Ad-Soyad:                                                       İmza:                                                   Tarih:

TURKEY

Yilmar Foreign Trade Ltd.

YILMAR FOREIGN TRADE LTD was founded in Bursa in 1998 to support export operations of YILMAZ Group companies.
+90 224 261 17 65 (pbx)

www.yilmartrade.com

export@yilmartrade.com

LOCATIONS

We Are EverywhereIN 5 CONTINENTS

EXPORTS TO 50 COUNTRIES
GET IN TOUCH

Follow Our Activity

Connect, follow and have a conversation with us.